1. Cum este organizată Facultatea de Drept?

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din Oradea traversează, în prezent, o etapă de consolidare și dezvoltare a programelor de studii. Astfel, gestionăm două programe de studiu, nivel licenţă: „Drept” şi „Administraţie publică”, respectiv trei programe de studiu, nivel masterat: „Drept civil şi procedură civilă”, „Drept penal şi procedură penală”, precum şi „Administraţie Publică”. În acest context, suntem atenţi la evoluţia cerinţelor societăţii faţă de absolvenţii noştri şi adaptăm continuu programul de studiu, aceasta reflectându-se în competenţele pe care le dobândesc studenţii în vederea aplicării corecte a legii, atât în litera și spiritul ei.

2. Cum apreciați interesul absolvenților de liceu față de Facultatea de Drept?

În ultimii ani, am înregistrat o creștere a numărului de candidați înscriși la concursul de admitere. Au ales această facultate absolvenții de liceu cu pasiune de învățare, motivați de dorința de a îmbrățișa o carieră juridică sau în administrația publică. Facultatea de Drept rămâne locul care oferă absolventului de liceu perspectiva puterii cunoașterii și posibilitatea de a înțelege aspecte importante ale societății.

3. Care sunt perspectivele de viitor ale absolventului de Drept de la Oradea?

Piața muncii pentru absolvenți cunoaște o serie de particularități care decurg din faptul că, pe lângă opțiunile magistratură, avocatură, notariat, există o multitudine de oportunități: consilieri juridici, executori judecătorești, mediatori, respectiv oportunitatea de a ocupa diverse posturi în administrația locală sau centrală, pentru care este necesară pregătire juridică superioară. În egală măsură, se observă o tendință în creștere a pieței muncii de a selecta absolvenți cu studii juridice care sunt specializați pe un anumit tip de instituții juridice.

4. Spre ce domenii se îndreaptă după terminarea facultății?

Absolvenții se îndreaptă către profesiile care stau la baza sistemului juridic și a celui administrativ, participând la examene/concursuri de admitere în care cunoștințele dobândite de-a lungul anilor de studii de licență vor face diferența. Facultatea de Drept din Oradea a încurajat și motivat permanent studenții în conturarea carierei, astfel încât, din marea ”familie” a absolvenților fac parte reprezentanți cu renume din profesiile juridice și din administrația publică și care au primit recunoașterea prestigiului lor ca: miniștri, conducători de instanțe și parchete, decani ai barourilor de avocați, membri în organele colective de conducere ale profesiilor juridice, persoane cu funcții de conducere în administrația publică, cadre didactice recunoscute în domeniul de competență didactică, respectiv funcționari în instituțiile europene.

5. De ce ar trebui să aleagă un absolvent de liceu FACULTATEA DE DREPT de la ORADEA?

În vremurile complicate în care trăim, cu multă responsabilitate, depunem toate eforturile pentru a fructifica oportunitățile care asigură studenţilor noştri accesul la educaţie de calitate, deoarece forţa unei facultăţi trebuie să se bazeze nu pe cantitatea, ci mai degrabă pe calitatea serviciilor educaționale oferite, pe calitatea absolvenţilor, pe valoarea adăugată inevitabil studenților săi. Suntem o facultate care continuă drumul Academiei Regale de Drept din Oradea (1788) și care promovează educaţia centrată pe student, oferind o pregătire aprofundată pentru domeniile Drept şi Ştiinţe administrative. De asemenea, antrenăm studenții în activități de cercetare (conferințe, workshopuri, profesori invitați din centre universitare din țară și din străinătate), facilităm accesul la stagii de practică de specialitate prin intermediul parteneriatelor active din sfera publică și privată. În ultimii ani, facultatea a dezvoltat şi consolidat reţeaua de cooperare internaţională în sensul realizării unor parteneriate eficiente cu facultăţile de profil, creându-se astfel posibilitatea ca studenţii să poată opta pentru una dintre cele 31 de destinaţii ale programului de mobilități ERASMUS. Studenții noștri, dar şi absolvenţii, pot confirma faptul că facultatea noastră este o adevărată comunitate, cu personal didactic dedicat, care a oferit servicii educaţionale de calitate. Profesorii vor fi și îndrumători şi mentori şi vor depune tot efortul pentru a desăvârşi cu succes procesul formării studenților ca viitori jurişti şi funcţionari publici. Vor învăța teoria și practica de la profesioniștii domeniului, de la cadre didactice cu experiență în Drept și Științe Administrative.

Alegeţi Facultatea de Drept a Universităţii din Oradea pentru a începe pregătirea pentru cariera d-voastră, iar noi ne menţinem angajamentul de a fi instituţia în care studenţii vor dobândi toate abilităţile unui profesionist al domeniului studiat!

Toate informațiile despre ADMITERE la Universitatea din Oradea - FACULTATEA DE DREPT pot fi găsite pe site: https://drept.uoradea.ro/ro/admitere

Image