Universitatea din Oradea anunță intenția privind recrutarea și selecția de personal încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în vederea implementării proiectului VIITOR-ANTREPRENOR – Creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin cadre inovative antreprenoriale, cod proiect 125160.

În conformitate cu prevederile:

  • Legea educaței naționale nr. 1/2011;
  • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și celalalte acte normative incidente,
  • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
  • Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
  • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;
  • Hotărârea Guvemului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei;
  • Ghidului solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
  • Contractul de finanțare (și anexele la acestea) aferent proiectului;
  • Procedura operațională privind angajarea de personal pe proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Viitor Antreprenor - Anunț de recrutare și selecție

Rezultatele procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului