COMUNICAT DE PRESĂ

 

Un amplu proiect dedicat carierei ȋn cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei a Universităţii din Oradea.

Facultatea de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației din cadrul Universităţii din Oradea anunţă organizarea unei sesiuni destinate promovării rezultatelor intermediare ale proiectului POSDRU/109/2.1/G/82033 intitulat “Convergenţa pregătirii practice universitare pentru integrarea reuşită a studenţilor pe piaţa muncii” - PractING care va avea loc ȋn data de  25 octombrie 2013, ora 11, în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea.

După un an și 9 luni de implementare, în cadrul proiectului au fost obținute rezultate deosebite, care se reflectă atȃt în indicatorii atinși cȃt și în activitatea concretă desfăşurată, beneficiind de implicarea și aprecierea atȃt a studenților cȃt și a tutorilor de practică.

Astfel, din punctul de vedere al indicatorilor atinși de la începutul perioadei de implementare a proiectului, 212 de studenți au beneficiat de serviciile de consiliere și orientare profesională precum şi de sprijin sub formă de subvenții și au efectuat stagiul de practică în cadrul a 21 de firme partenere. De asemenea, studenții au avut şi au acces la resursele diseminate prin intermediul site-ului proiectului: www.practing.ro., precum şi acces la platforma dedicată http://practing.ro/recruiter/.

În plus, dincolo de însuşirea unor abilități practice aplicate ȋn domenii specifice, proiectul a reprezentat un punct de susţinere al studenţilor în demersul de angajare într-o organizaţie, un număr însemnat de studenți găsindu-şi un loc de muncă ca urmare a efectuării stagiului de practică în cadrul proiectului.

Astfel, în contextul european al cerinţelor de dezvoltare mai eficientă a capitalului uman existent, ȋncă de pe băncile şcolii, proiectul contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor şi competenţelor practice necesare pentru realizarea unei cariere ȋn domeniul ingineresc, asigurând o modalitate de creştere a competivităţii şi corelarea educaţiei cu piaţa muncii a viitorilor absolvenţi.

Proiectul a pus bazele realizării unui cadru de parteneriat ȋntre Universitatea din Oradea şi firme de profil din Oradea şi judeţul Bihor pentru desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei.

Activitatea desfaşurată ȋn cadrul proiectului a creat premizele pentru integrarea calitativă şi performantă a studenţilor participanți în piaţa muncii prin lărgirea şi diversificarea de colaborări cu mediul economic şi prin promovarea şi dezvoltarea de parteneriate cu firme din domeniu.

 

În cel de-al doilea an de implementare un număr de 85 de studenţi din domeniile Calculatoare și Tehnologia Informației, Inginerie Electronică și Telecomunicaţii şi Inginerie Electrică au beneficiat, prin intermediul activităţilor derulate ȋn cadrul proiectului de următoarele avantaje:

  • posibilitatea de a efectua practica la firme importante din regiune, cu experienţă ȋn domeniul lucrului cu studenţii, ȋn specializarea aferentă domeniului de studiu şi a competențelor personale
  • desfăşurarea activităţii de practică sub îndrumarea unor tutori specializaţi şi instruiţi
  • posibilitatea de interacțiune online ȋntre factorii implicaţi ȋn cadrul proiectului, studenţi, firme, cadre didactice prin intermediul platformei dedicate  http://practing.ro/recruiter/
  • servicii specializate de orientare şi consiliere profesională desfășurate ȋn perioada 20.05.2013 – 31.05.2013 de către SC Romarketing SRL – Partener naţional 1.
  • subvenţii pe durata derulării programului de practică

Astfel, proiectul aduce certe beneficii la nivelul tuturor celor implicaţi: la nivelul universităţii, proiectul va pune bazele unei metodologii de organizare şi abordare a activităţii de practică; la nivelul mediului economic, va forma capital uman calificat în cadrul firmelor partenere, facilitând şi lărgind astfel colaborarea Universităţii din Oradea şi dezvoltarea de parteneriate cu industria de profil; pentru studenţi, va asigura oportunităţi sporite de inserţie pe piaţa muncii prin corelarea învăţării cu activităţi practice.

Proiectul, ȋn valoare totală de 1.961.090,38 RON, din care finanţare nerambursabilă
1.862.141,88 RON, este cofinanţat din Fondul Social European şi este derulat în parteneriat cu SC Romarketing S.R.L. şi Camera de Comerţ şi Industrie Bihor. Perioada de derulare a proiectului este 01.01.2012- 31.12.2013.

 

Manager de proiect: prof. univ. dr. ing. Cornelia Gyorodi

Informaţii suplimentare despre acest proiect pot fi obţinute accesȃnd www.practing.ro.

Persoana de contact: E-mail: cornelia.gyorodi@practing.ro;

                                       Tel.: 0259408769; 0724212888

Biroul de Comunicare Nr. 150 din 24 octombrie 2013