Valoarea totală a proiectului este de 19.306.580,98 lei, din care asistența financiară nerambursabilă din FEDR este de 10.911.175,96 lei, iar de la bugetul de stat este de 1.925.501,64 lei. Proiectul se implementează în Municipiul Oradea, jud. Bihor și loc. Sărmășag, jud. Sălaj pe o durată de 29 luni.

Obiectivul general al proiectului de cercetare este dezvoltarea unui sistem inovativ de valorificare a energiei din biomasă, sistem care va constitui un produs inovativ care va sta la baza diversificării producției societății prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Sistemul propus conține elemente inovative, iar valorificarea potențialului energetic al biomasei în diverse forme primare prin realizarea unui sistem care să răspundă în totalitate provocărilor pe care le ridică arderea acestor combustibili regenerabili în contextul stadiului actual cu al evoluției utilizării resurselor regenerabile şi al preocupărilor existente pe plan mondial şi național reprezintă o temă de interes major în contextul politicilor actuale de mediu. În cadrul proiectului va fi realizată și investiția inițială necesară pentru punerea în producție a sistemului inovativ care constă în dotarea cu echipamente a unui spațiu (o parte din hala de producție deținută în prezent de societate în loc. Sărmășag) în scopul diversificării activității derulate de SC CLIMAROL SRL în cadrul spațiului propus.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Diversificarea producției societății prin introducerea pe piață a 1 produs inovativ SISTEM INOVATIV DE VALORIFICARE A ENERGIEI DIN BIOMASĂ CU EFICIENTA RIDICATA” - S.I.V.E.B.E.R prin derularea a 3 activități majore: Cercetare industrială, dezvoltare experimentală (în parteneriat cu Universitatea din Oradea), activități de inovare de proces și organizațională
  2. Crearea unui flux de producție eficient și inovativ pentru realizarea în condiții optime a produsului propus prin elaborarea planurilor de producție și realizarea unei investiții inițiale prin achiziționarea de echipamente, dotări și active necorporale.
  3. Elaborarea două rapoarte de cercetare detaliate privind activitățile de cercetare industrială respectiv de dezvoltare experimentală, în vederea diseminării rezultatelor acestor activități. Aceste rapoarte vor fi rezultatul colaborării efective între partenerii din proiect care vor face schimb de cunoștințe și tehnologii în vederea realizării produsului inovativ.

Rezultate așteptate:

      1. Realizarea unui sistem pilot S.I.V.E.B.E.R., prototip de uz comercial la scara 1:1, testat și validat din punct de vedere al dimensiunilor și formelor propuse, a materialelor alese și verificarea sistemelor de automatizare, efectuarea calculelor de eficiență energetică a acestuia în funcție de condițiile de operare. Acest sistem pilot va fi realizat la Universitatea Oradea și va rămâne pentru a fi monitorizat și analizat și în perioada post implementare pentru a putea îmbunătății în permanență produsul, și a asigura premisele continuității activităților de cercetare dezvoltare.

      2. Elaborarea a 1 plan tehnologic de realizare a sistemului S.I.V.E.B.E.R conținând metodele de producție, planurile tehnologice de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic, stabilirea modalității de păstrare a materiilor prime, atât la nivel de depozit, cât și pe flux

      3. Publicarea rezultatelor cercetării pe site-urile Universității din Oradea și a SC Climarol Prest SRL, pentru diseminarea rezultatelor activităților de cercetare dezvoltare desfășurate în cadrul proiectului. Publicarea se va realiza sub forma unui articol dedicat acestor activități realizat pe baza rapoartelor de cercetare

     4. Punerea în funcțiune a liniei de producție pentru sistemul S.I.V.E.B.E.R . - achiziţia de echipamente (active corporale) și achiziţia aplicații software - active necorporale, necesare fluxului tehnologic.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020,

Detalii suplimentare puteți obține de la:

Nume persoană de contact: RENCSIK OTTO-LORAND

Funcție: Administrator

Tel.: +40 744234396, e-mail: otto@climarol.ro