În acest sens anunță intenția de recrutare și selecție de personal încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.

În conformitate cu prevederile:

Legea educației naționale nr. 1/2011;

Legea nr. 53/2003 — Codul muncii și celalalte acte normative incidente;

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvemului nr. 91/2017 pentnł modificarea și completarea Legii-cadlll nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

Hotărârea Guvemului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei;

Ghidului solicitantului — condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă; Contractul de finanțare (și anexele la acestea) aferent proiectului;

Procedura operațională privind angajarea de personal pe proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

 

Anunț de intenție privind recrutarea și selecția de presonal