Metodologia de selecție a grupului țintă prevede criterii de selecție pe categorii ale grupului țintă după cum urmează:

- Grup ţintă I - elevi - 100 Elevi înmatriculaţi în învăţământul preuniversitar (nivel liceal) din judeţul Bihor, cu accent pe elevii din mediul rural, elevi aparţinând minorităţii roma, elevi cu dizabilităţi, elevi din comunităţile dezavantajate economic.

Criterii de selecţie:

1.  Dosar de candidatură complet

2.  Să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunea Nord-Vest

3.  Au prioritate candidații cu reședința în mediul rural, aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi,  din comunităţile dezavantajate economic.

- Grup ţintă II - studenţi - 450 Studenţi înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă non-economic al Universităţii din Oradea, din care 330 studenţi din grupuri vulnerabile, cu accent pe studenţii din mediul rural, studenţi aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic şi studenţi netradiţionali (cu vârsta de peste 24 de ani, încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socioeconomice).

Criterii de selecţie:

1.  Dosar de candidatură complet

2.  Să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunea Nord-Vest

3.  Au prioritate candidații cu reședința în mediul rural, aparţinând minorităţii roma,  cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic şi studenţii netradiţionali (cu vârsta de peste 24 de ani, încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socioeconomice)

4.  Media generală a anului anterior de studiu.

- Grup ţintă III – cadre didactice universitare - 84 cadre didactice - personal didactic din învăţământul superior, angajaţi ai Universităţii din Oradea care beneficiază de programe de formare şi vor fi implicaţi în dezvoltarea de programe de studii din învăţământul terţiar universitar (curs Antreprenoriat sau curs Coaching pentru carieră sau curs Abilităţi pentru viaţă).

            Criterii de selecţie:

  1. Dosar de candidatură complet
  2. Să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunea Nord-Vest
  3. Să fie selectat în vederea angajării în prooiect în conformitate cu PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind angajarea de personal pe proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, cod UO: SEAQ_PO_BPPCDI_02.

Pe parcursul lunii octombrie 2019, se vor organiza întâlniri cu grupul țintă potențial, în cadrul cărora participanții vor fi informați cu privire la activităţile proiectului, beneficiile pentru grupul țintă, criteriile de selecţie și componenţa dosarului de înscriere pentru fiecare categorie de grup ţintă vizat şi se vor putea depune dosarele de înscriere în grupul ţintă.

Toate informaţiile referitoare la selecţia grupului țintă vor fi postate pe site-ul proiectului: https://antrev.uoradea.ro.

Proiect: Antreprenor pentru viitor

Beneficiar: Universitatea din Oradea

Partener: Corporactive Consulting SRL

Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei, din care:

  • Finanțare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), din care: Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei; Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 956.150,77 lei
  • Cofinanțare beneficiar: 168.288,72 lei

Durata de derulare a proiectului: 2 ani

Perioada de implementare: 24.05.2019 - 23.05.2021

Cod proiect MySMIS: 124167

Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Componența 1: 379 Bursa Student Antreprenor -  Măsură activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin dezvoltate; Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact: Manager de proiect  - Conf.univ.dr. CĂUȘ Vasile Aurel,  

Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. Secretar proiect 0259.408.288, https://antrev.uoradea.ro

Metodologie