În conformitate cu prevederile:

 • Legea educației naționale nr. 1/2011;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și celalalte acte normative incidente,
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;
 • Hotărârea Guvemului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei;
 • Ghidului solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;
 • Contractul de finanțare (și anexele la acestea) aferent proiectului;
 • Procedura operațională privind angajarea de personal pe proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile,

 

Universitatea din Oradea este beneficiarul proiectului cu titlul SmartDoct - Programe de inaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii post-doctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul economiei regionale, cod proiect 123008, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin POCU 2014- 2020.

 

În acest sens anunță intenția de recrutare și selecție de personal încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.

 

Obiectivul general al proiectului: creşterea numărului absolvenţilor de doctorat şi postdoctorat ai Universităţii din Oradea care îşi găsesc un loc de muncă sau iniţiază propria afacere, cu prioritate în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, urmare a accesului la programe de înaltă calitate, cu aplicaţii directe în economie, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri.
 
Scopul proiectului: creşterea relevanţei cercetării şi inovării din Universitatea din Oradea în contextul economiei locale şi regionale.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.     Creşterea ratei de succes la 75% în finalizarea programelor de studii doctorale/postdoctorale ale Universităţii din Oradea prin organizarea şi derularea unor programe complementare, axate pe dobândirea de competente transversale în sprijinul cercetării şi inovării şi formarea de competenţe antreprenoriale, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI pentru 80 studenţi doctoranzi şi 35 cercetători postdoctorat, într-o perioadă de 30 de luni.
2.     Creşterea cu 10% a angajabilităţii în domeniul studiilor realizate pentru 80 studenţi doctoranzi şi 35 cercetători postdoctorat ai Universităţii din Oradea, într-o perioadă de 30 de luni, prin furnizarea de servicii personalizate de mentorat, consiliere şi orientare profesională şi facilitarea accesului la activităţi de învăţare antreprenorială/ cercetare/ inovare, cu componentă practică particularizată pe domeniul de studiu, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

Activitățile/sub-activitățile proiectului:

 1. Managementul proiectului:
 2. Informare şi publicitate:
 3. Informare, selecţie, monitorizare, mentorat şi sprijin grup ţintă:
 4. Formarea competenţelor antreprenoriale în sprijinul cercetării şi inovării:
 5. Formarea competenţelor transversale în sprijinul cercetării şi inovării: 
 6. Consiliere şi orientare profesională destinată doctoranzilor/cercetătorilor post-doctorat din grupul ţintă în scopul creşterii angajabilităţii în domeniul studiilor realizate.

 

 

1. Calendarul procedurii de recrutare și selecție:

 

Activitate

Perioadă de desfășurare

Publicarea anunțului de recrutare și selecție

03.09.2019

Transmiterea propunerii de comisie de recrutare și selecție

03.09.2019

Depunerea dosarelor de candidatură

04.09.2019-10.09.2019

Evaluarea conținutului dosarelor de candidatură

11.09.2019

Interviu

12.09.2019

Publicarea anunțului privind rezultatele selecției

12.09.2019

Primirea contestațiilor

13.09.2019

Soluționarea contestațiilor

16.09.2019

Publicarea anunțului final privind personalul selectat

16.09.2019

 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

a. cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție, înregistrată în termenul legal de depunere a dosarului, semnată și datată de candidat (SEAQ_PO_BPPCDI_02_A.05);

b. copie după cartea de identitate sau în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului, în copii vizate conform cu originalul;

c. CV în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se va menționa proiectul și postul vizat;

d. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări, în copii vizate conform cu originalul (diplome, certificate, adeverințe, etc.) care să ateste informațiile prezentate în CV precum și cele referitoare la experiența profesională specifică necesare pentru ocuparea funcției în proiect;

e. alte documente relevante considerate utile de către candidat.

Dosarul se depune la Registratura Universității, str. Universității nr. 1, Oradea.

 

Interviul va avea loc în data de 12.09.2019.

 

2. Denumirea postului/posturilor vacante:

 

Descrierea posturilor vacante conform Referatului nr. 10630/28.06.2019: Posturilor nr. 11-32 (Mentor), 33-36 (Formator competențe antreprenoriale), 37-45 (Mentor plan de afaceri), 60-61 (Consilier orientare privind cariera)

 

 1. Post vacant 11, 12, 18, 19, 20:
 2. Denumire: Mentor domeniul Științe Inginerești
 3. Codul ocupaţiei:  235902 mentor
 4. Cerințe: Studii universitare (nivel licenţă, master, doctorat), Experienţă în implementarea de proiecte, Experienţă academică - 10 ani
 5. Competențe: Abilităţi de comunicare, organizare şi planificare, eficienţă profesională; Abilităţi de consultanţă/consigliere, Calitatea de conducător de doctorate
 6. Atribuţii:
o   Asigură coordonarea, planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţii doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat;
o   Participă la elaborarea Metodologiei pentru selecţia grupului ţintă prin  introducerea unor  criterii  specifice  domeniului; - participă  la  selectarea  membrilor grupului ţintă  pe  domeniu;
o   Asistă câte 3-4 doctoranzi şi cercetători post-doctorat/serie în cadrul  activităţilor pentru  a  asigura  îndeplinirea  cu  succes  a  obiectivelor  individuale  din  proiect;
o   Organizează întâlniri (câte 0.5 ore/saptamana/student) cu  doctoranzii  şi  cercetătorii post-doctorat  pe  care  îi  au  în  mentorat  în  intervalul  în  care  aceştia  sunt  incluşi  în  grupulţintă;
o   Informează studenţii  cu  privire  la  programul  activităţilor  şi  la  rezultatele  evaluărilor.
 • Durata angajării: 26 luni, 15 ore pe lună.

 

 1. Post vacant 13, 14, 17:
 2. Denumire: Mentor domeniul Științe Economice
 3. Codul ocupaţiei:  235902 mentor
 4. Cerințe: Studii universitare (nivel licenţă, master, doctorat), Experienţă în implementarea de proiecte, Experienţă academică - 10 ani
 5. Competențe: Abilităţi de comunicare, organizare şi planificare, eficienţă profesională; Abilităţi de consultanţă/consigliere, Calitatea de conducător de doctorate
 6. Atribuţii:
o   Asigură coordonarea, planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţii doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat;
o   Participă la elaborarea Metodologiei pentru selecţia grupului ţintă prin  introducerea unor  criterii  specifice  domeniului; - participă  la  selectarea  membrilor grupului ţintă  pe  domeniu;
o   Asistă câte 3-4 doctoranzi şi cercetători post-doctorat/serie în cadrul  activităţilor pentru  a  asigura  îndeplinirea  cu  succes  a  obiectivelor  individuale  din  proiect;
o   Organizează întâlniri (câte 0.5  ore/saptamana/student) cu  doctoranzii  şi  cercetătorii post-doctorat  pe  care  îi  au  în  mentorat  în  intervalul  în  care  aceştia  sunt  incluşi  în  grupulţintă;
o   Informează studenţii  cu  privire  la  programul  activităţilor  şi  la  rezultatele  evaluărilor.
 • Durata angajării: 26 luni, 15 ore pe lună.

 

 1. Post vacant 15, 16:
 2. Denumire: Mentor domeniul Geografie
 3. Codul ocupaţiei:  235902 mentor
 4. Cerințe: Studii universitare (nivel licenţă, master, doctorat), Experienţă în implementarea de proiecte, Experienţă academică - 10 ani
 5. Competențe: Abilităţi de comunicare, organizare şi planificare, eficienţă profesională; Abilităţi de consultanţă/consigliere, Calitatea de conducător de doctorate
 6. Atribuţii:
o   Asigură coordonarea, planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţii doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat;
o   Participă la elaborarea Metodologiei pentru selecţia grupului ţintă prin  introducerea unor  criterii  specifice  domeniului; - participă  la  selectarea  membrilor grupului ţintă  pe  domeniu;
o   Asistă câte 3-4 doctoranzi şi cercetători post-doctorat/serie în cadrul  activităţilor pentru  a  asigura  îndeplinirea  cu  succes  a  obiectivelor  individuale  din  proiect;
o   Organizează întâlniri (câte 0.5  ore/saptamana/student) cu  doctoranzii  şi  cercetătorii post-doctorat  pe  care  îi  au  în  mentorat  în  intervalul  în  care  aceştia  sunt  incluşi  în  grupulţintă;
o   Informează studenţii  cu  privire  la  programul  activităţilor  şi  la  rezultatele  evaluărilor.
 • Durata angajării: 26 luni, 15 ore pe lună.

 

 1. Post vacant 21, 22, 23:
 2. Denumire: Mentor domeniul Istorie
 3. Codul ocupaţiei:  235902 mentor
 4. Cerințe: Studii universitare (nivel licenţă, master, doctorat), Experienţă în implementarea de proiecte, Experienţă academică - 10 ani
 5. Competențe: Abilităţi de comunicare, organizare şi planificare, eficienţă profesională; Abilităţi de consultanţă/consigliere, Calitatea de conducător de doctorate
 6. Atribuţii:
o   Asigură coordonarea, planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţii doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat;
o   Participă la elaborarea Metodologiei pentru selecţia grupului ţintă prin  introducerea unor  criterii  specifice  domeniului; - participă  la  selectarea  membrilor grupului ţintă  pe  domeniu;
o   Asistă câte 3-4 doctoranzi şi cercetători post-doctorat/serie în cadrul  activităţilor pentru  a  asigura  îndeplinirea  cu  succes  a  obiectivelor  individuale  din  proiect;
o   Organizează întâlniri (câte 0.5  ore/saptamana/student) cu  doctoranzii  şi  cercetătorii post-doctorat  pe  care  îi  au  în  mentorat  în  intervalul  în  care  aceştia  sunt  incluşi  în  grupulţintă;
o   Informează studenţii  cu  privire  la  programul  activităţilor  şi  la  rezultatele  evaluărilor.

Durata angajării: 26 luni, 15 ore pe lună

 

 1. Post vacant 24, 25:
 2. Denumire: Mentor domeniul Sociologie
 3. Codul ocupaţiei:  235902 mentor
 4. Cerințe: Studii universitare (nivel licenţă, master, doctorat), Experienţă în implementarea de proiecte, Experienţă academică - 10 ani
 5. Competențe: Abilităţi de comunicare, organizare şi planificare, eficienţă profesională; Abilităţi de consultanţă/consigliere, Calitatea de conducător de doctorate
 6. Atribuţii:
o   Asigură coordonarea, planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţii doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat;
o   Participă la elaborarea Metodologiei pentru selecţia grupului ţintă prin  introducerea unor  criterii  specifice  domeniului; - participă  la  selectarea  membrilor grupului ţintă  pe  domeniu;
o   Asistă câte 3-4 doctoranzi şi cercetători post-doctorat/serie în cadrul  activităţilor pentru  a  asigura  îndeplinirea  cu  succes  a  obiectivelor  individuale  din  proiect;
o   Organizează întâlniri (câte 0.5  ore/saptamana/student) cu  doctoranzii  şi  cercetătorii post-doctorat  pe  care  îi  au  în  mentorat  în  intervalul  în  care  aceştia  sunt  incluşi  în  grupulţintă;
o   Informează studenţii  cu  privire  la  programul  activităţilor  şi  la  rezultatele  evaluărilor.

Durata angajării: 26 luni, 15 ore pe lună

 

 1. Post vacant 26-32:
 2. Denumire: Mentor domeniul Științe Biomedicale
 3. Codul ocupaţiei:  235902 mentor
 4. Cerințe: Studii universitare (nivel licenţă, master, doctorat), Experienţă în implementarea de proiecte, Experienţă academică - 10 ani
 5. Competențe: Abilităţi de comunicare, organizare şi planificare, eficienţă profesională; Abilităţi de consultanţă/consigliere, Calitatea de conducător de doctorate
 6. Atribuţii:
o   Asigură coordonarea, planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţii doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat;
o   Participă la elaborarea Metodologiei pentru selecţia grupului ţintă prin  introducerea unor  criterii  specifice  domeniului; - participă  la  selectarea  membrilor grupului ţintă  pe  domeniu;
o   Asistă câte 3-4 doctoranzi şi cercetători post-doctorat/serie în cadrul  activităţilor pentru  a  asigura  îndeplinirea  cu  succes  a  obiectivelor  individuale  din  proiect;
o   Organizează întâlniri (câte 0.5  ore/saptamana/student) cu  doctoranzii  şi  cercetătorii post-doctorat  pe  care  îi  au  în  mentorat  în  intervalul  în  care  aceştia  sunt  incluşi  în  grupulţintă;
o   Informează studenţii  cu  privire  la  programul  activităţilor  şi  la  rezultatele  evaluărilor.

Durata angajării: 26 luni, 15 ore pe lună

 

 1. Post vacant 33-36:
 2. Denumire: Formator competențe antreprenoriale
-      Codul ocupaţiei:  242401 formator
-      Cerințe: Absolvenţi de studii în domeniul Economic (absolvenţi ai programelor de studii de licenţă, master, doctorat). - 0 ani; Experientă didactica universitara in domeniul economic - 10 ani
-      Competențe: Absolvenţi ai cursurilor de specializare/programelor de formare a competenţelor antreprenoriale. Experţi formatori/formare formatori; Competenţe în economie, managementul afacerilor sau finanţe-asigurări
-      Atribuţii: Asigură planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţii de formare a competenţelor antreprenoriale; - asigură planificarea şi organizarea activităţilor de formare; - furnizează conţinutul informaţional al programului; - participă la realizarea planului şi instrumentelor de monitorizare a activităţii de formare; - contribuie la elaborarea Metodologiei de evaluare calitativă a planurilor de afaceri în domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate; - participă la procesul de evaluare a planurilor de afaceri; - participă la evenimentul de premiere a planurilor de afaceri; - participă la întâlnirile de lucru organizate în cadrul proiectului; - monitorizează implementarea activităţilor de care este responsabil, riscurile, rezultatele şi indicatorii aferenţi; - transmite când i se solicită informaţii specifice privind rezultatele activităţilor derulate în cadrul proiectului; întocmeşte lunar FP si RA.
 • Durata angajării: 6 luni, 160 de ore (cumulat).

 

 1. Post vacant 37-45:
 2. Denumire: Mentor plan de afaceri
 3. Codul ocupaţiei:  235902 mentor
-      Cerințe:  Absolvenţi de studii superioare de preferinţă în domeniile economic sau inginerie (absolvenţi ai programelor de studii de licenţă, master, doctorat), Experiență didactică universitară în domeniul economic - 10 ani
-      Competențe: Competenţe în unul sau mai multe dintre domeniile: administrarea afacerilor, finanţe, contabilitate, macroeconomie, microeconomie, consultanţă în afaceri, economia întreprinderii/companiei, inginerie
 • Atribuții și responsabilități:
a.     Asigură planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţii de întocmire a planurilor de afaceri de către doctoranzi şi cercetători post-doctorat.
b.     Asigură planificarea şi organizarea activităţilor de elaborare a planurilor de afaceri de către doctoranzi şi cercetători post-doctorat;
c.     Oferă consultanţă membrilor grupului ţintă în vederea elaborării planurilor de afaceri;
d.     Contribuie la elaborarea Metodologiei de evaluare calitativă a planurilor de afaceri în domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate;
e.     Participă la întâlnirile de lucru organizate în cadrul proiectului;
f.      Monitorizează implementarea activităţilor de care este responsabil, riscurile, rezultatele şi indicatorii aferenţi;
g.     Transmite când i se solicită informaţii specifice privind rezultatele activităţilor de elaborare a planurilor de afaceri ale doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat realizate în cadrul proiectului.
 • Durata angajării: 6 luni, 24 de ore pe lună.

 

 1. Post vacant 46-53:
 2. Denumire: Formator competențe transversale
-       Codul ocupaţiei:  242401 formator
-       Cerințe: Absolvenţi de studii superioare de preferinţă în domeniile Economic, Inginerie sau Medical (absolvenţi ai programelor de studii de licenţă, master, doctorat). - 0 ani; Experienta didactica universitara - 10 ani
-       Competențe: Competenţe în unul sau mai multe dintre domeniile: administrarea afacerilor, finanţe, contabilitate, macroeconomie, microeconomie, consultanţă în afaceri, economia întreprinderii/companiei, inginerie, medicina.
-       Atribuţii: Asigură organizarea şi monitorizarea activităţii de formare a competenţelor transversale; - asigură planificarea şi organizarea activităţilor de formare a competenţelor transversale; - elaborează conţinutul cursului în funcţie de rezultatele studiului privind nevoile de competenţe  pentru  cercetare  şi  inovare  ale  absolvenţilor  cu  diploma  de  doctorat  ai Universitatii  din  Oradea; -           furnizează conţinutul informaţional al cursului; - participă la întâlnirile de lucru organizate în cadrul proiectului; -         participă la evenimentele organizate în cadrul proiectului: conferinţe, schimburi de bune practici etc. - monitorizează implementarea activităţilor de care este responsabil, riscurile, rezultatele şi indicatorii aferenţi; - transmite când i se solicită informaţii specifice privind rezultatele activităţilor derulate în cadrul proiectului; - întocmeşte lunar fişa de pontaj şi raport de activitate.
 • Durata angajării: 6 luni, 70 de ore (cumulat).

 

 1. Post vacant 60-61:
-       Denumire: Consilier orientare privind cariera
-       Codul ocupaţiei:  334303 asistent manager
-       Cerințe: Studii universitare (nivel licenţă, master, doctorat) - 5 ani; Experienţă proiecte finanţate din fonduri nerambursabile; coordonare echipe de proiect - 10 ani
-       Competențe: Abilităţi de comunicare, organizare şi planificare, eficienţă profesională; Abilităţi de negociere, consultanţă şi conciliere.
-       Atribuţii: asistă managerul de proiect în coordonarea, planificarea, organizarea şi monitorizarea activităţii proiectului
 • Durata angajării: 6 luni, 10 ore pe lună.
 

 

Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa Universității din Oradea, str. Universității, nr. 1, Oradea tel. 0259.408.634 persoana de contact – prof. univ. dr. habil. Adrian Hatos.

 

Manager de proiect,

Adrian Hatos

Anunț Rectrutare

Rezultate Selecție