În conformitate cu prevederile:

- Legea educaței naționale nr. 1/2011

- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii și celalalte acte normative incidente

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020

- Hotărârea Guvemului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei

- Ghidului solicitantului – condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă

- Contractul de finanțare (și anexele la acestea) aferent proiectului

- Procedura operațională privind angajarea de personal pe proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

Obiectivul general al proiectului: creşterea numărului absolvenţilor de doctorat şi postdoctorat ai Universităţii din Oradea care îşi găsesc un loc de muncă sau iniţiază propria afacere, cu prioritate în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, urmare a accesului la programe de înaltă calitate, cu aplicaţii directe în economie, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri.

 

Scopul proiectului: creşterea relevanţei cercetării şi inovării din Universitatea din Oradea în contextul economiei locale şi regionale.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.      Creşterea ratei de succes la 75% în finalizarea programelor de studii doctorale/postdoctorale ale Universităţii din Oradea prin organizarea şi derularea unor programe complementare, axate pe dobândirea de competente transversale în sprijinul cercetării şi inovării şi formarea de competenţe antreprenoriale, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI pentru 80 studenţi doctoranzi şi 35 cercetători postdoctorat, într-o perioadă de 30 de luni.

2.      Creşterea cu 10% a angajabilităţii în domeniul studiilor realizate pentru 80 studenţi doctoranzi şi 35 cercetători postdoctorat ai Universităţii din Oradea, într-o perioadă de 30 de luni, prin furnizarea de servicii personalizate de mentorat, consiliere şi orientare profesională şi facilitarea accesului la activităţi de învăţare antreprenorială/ cercetare/ inovare, cu componentă practică particularizată pe domeniul de studiu, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 Activitățile/sub-activitățile proiectului:

1.      Managementul proiectului:

2.      Informare şi publicitate:

3.      Informare, selecţie, monitorizare, mentorat şi sprijin grup ţintă:

4.      Formarea competenţelor antreprenoriale în sprijinul cercetării şi inovării:

5.      Formarea competenţelor transversale în sprijinul cercetării şi inovării: 

6.      Consiliere şi orientare profesională destinată doctoranzilor/cercetătorilor post-doctorat din grupul ţintă în scopul creşterii angajabilităţii în domeniul studiilor realizate.

1. Calendarul procedurii de recrutare și selecție:

 

Activitate

Perioadă de desfășurare

Publicarea anunțului de recrutare și selecție

12.07.2019

Transmiterea propunerii de comisie de recrutare și selecție

12.07.2019

Depunerea dosarelor de candidatură

15.07.2019 - 19.07.2019

Evaluarea conținutului dosarelor de candidatură

22.07.2019

Interviu

23.07.2019

Publicarea anunțului privind rezultatele selecției

23.07.2019

Primirea contestațiilor

24.07.2019

Soluționarea contestațiilor

25.07.2019

Publicarea anunțului final privind personalul selectat

25.07.2019

 

 Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

a. cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție, înregistrată în termenul legal de depunere a dosarului, semnată și datată de candidat (SEAQ_PO_BPPCDI_02_A.05);

b. copie după cartea de identitate sau în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărții de identitate ori pașaportului, în copii vizate conform cu originalul;

c. CV în format Europass, datat și semnat pe fiecare pagină, în care se va menționa proiectul și postul vizat;

d. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și efectuarea unor specializări, în copii vizate conform cu originalul (diplome, certificate, adeverințe, etc.) care să ateste informațiile prezentate în CV precum și cele referitoare la experiența profesională specifică necesare pentru ocuparea funcției în proiect;

e. alte documente relevante considerate utile de către candidat.

Dosarul se depune la Registratura Universității, str. Universității nr. 1, Oradea.

Interviul va avea loc în data de 23.07.2019.

Anunț de recrutare și selecție de personal încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată.

Rezultatul selecției

Proces Verbal cu privire la rezultatele procesului de recrutare si selectie