Scopul proiectului este creşterea relevanţei cercetării şi inovării din Universitatea din Oradea în contextul economiei locale şi regionale.

Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului absolvenţilor de doctorat şi postdoctorat ai Universităţii din Oradea care îşi găsesc un loc de muncă sau iniţiază propria afacere, cu prioritate în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei Naționale de Competitivitate (SNC) şi domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI), urmare a accesului la programe de înaltă calitate, cu aplicaţii directe în economie, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creşterea ratei de succes la 75% în finalizarea programelor de studii doctorale/postdoctorale ale Universităţii din Oradea prin organizarea şi derularea unor programe complementare, axate pe dobândirea de competente transversale în sprijinul cercetării şi inovării şi formarea de competenţe antreprenoriale, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, pentru 80 studenţi doctoranzi şi 35 cercetători postdoctorat, într-o perioadă de 30 de luni.
 2. Creşterea cu 10% a angajabilităţii în domeniul studiilor realizate pentru 80 studenţi doctoranzi şi 35 cercetători postdoctorat ai Universităţii din Oradea, într-o perioadă de 30 de luni, prin furnizarea de servicii personalizate de mentorat, consiliere şi orientare profesională şi facilitarea accesului la activităţi de învăţare antreprenorială/ cercetare/ inovare, cu componentă practică particularizată pe domeniul de studiu, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. 80 doctoranzi şi 35 cercetători postdoctorat care vor beneficia de servicii personalizate de mentorat, consiliere şi orientare profesională, sprijin financiar (bursa doctorand antreprenor în valoare de 300 euro/lună, respectiv bursa cercetător post-doctorat antreprenor în valoare de 460 euro/lună) și formare a competențelor antreprenoriale și competențelor transversale în sprijinul cercetării şi inovării;
 2. 1 curs Competenţe antreprenoriale în sprijinul cercetării şi inovării livrat;
 3. 9 cursuri complementare în sprijinul cercetării şi inovării livrate, din care un curs de analiza datelor complexe;
 4. 7 Workshop-uri organizate pe tematica: Cercetare, dezvoltare, inovare și antreprenoriat; Inovare socială și cercetarea universitară; Îmbunătăţirea accesibilităţii, a utilizării şi a calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în cercetarea știintifică; Combaterea discriminării în viața academică; Promovarea dezvoltării durabile în învățământul superior și cercetarea academică; Tinerii cercetători pe piața muncii;
 5. 115 Planuri de afaceri în legătură cu domeniul de studiu/cercetare întocmite, îmbunătăţite și evaluate, din care 54 Planuri de afaceri premiate în cadrul a 2 evenimente publice;
 6. 115 stagii de experienţă practică la agenţii economici/partenerii relevanţi în legătură cu tema studiilor doctorale/postdoctorale realizate;
 7. 115 de planuri personale de carieră realizate;
 8. Mobilităţi interne/internaţionale sprijinite în valoare de 50.000 euro, participări la conferinţe sprijinite în valoare de 16.250 euro, articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale sprijinite în valoare de 10.000 euro;
 9. 1 raport de cercetare realizat, inclusiv 30 de interviuri cu doctori ai Universității din Oradea și 30 de interviuri cu angajatori;
 10. 1 Ghid de bune practici realizat.

Valoare totală a proiectului:  6.436.627,61 lei, din care:

 • Valoarea cofinanțării UE: 5.471.133,47 lei. 

Perioada de implementare a proiectului: 19.06.2019 - 18.12.2021 (30 luni)

Codul proiectului: 123008

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact: Manager de proiect - Prof.univ.dr.habil. Adrian HATOS, 

Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259 408 634, www.uoradea.ro

„SmartDoct - Programe de înaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii post doctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul economiei regionale”