Obiectivul general al proiectului este creșterea relevanţei învaţământului universitar orădean în relaţie cu piaţa regională a forţei de muncă în sectoare economice competitive (tehnologia informaţiilor și comunicaţiilor; industrii creative; industria auto și componente; textile și pielărie; turism și ecoturism; energie și management de mediu; sănătate și produse farmaceutice) prin reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaţionale a Universităţii din Oradea.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Creșterea capacitaţii infrastructurii de educaţie existentă a Universităţii din Oradea pentru a răspunde cerinţelor pieţei și standardelor de calitate europene prin reabilitarea/modernizarea/echiparea/dotarea a 6 corpuri de clădire (Clădirea E, F – Corp C4, clădirea V3 – Corp C29 - Campus I, respectiv corp 49, corp 53, corp 54, corp 55 - Campus III, total suprafaţă desfășurată modernizată 12.027,61 mp) și 1 Corp de clădire dotat (C1 – Campus I) într-o perioadă de 24 luni;
  2. Dezvoltarea capacităţilor de educaţie-cercetare-inovare ale Universitaţii din Oradea în relaţie cu piaţa forţei de muncă și sectoarele economice competitive prin echiparea și dotarea a 86 spaţii, din care - 79 spaţii de studiu în domeniile tehnologia informaţiilor și comunicaţiilor; industrii creative; industria auto și componente; textile și pielărie; turism și ecoturism; 1 centru de cercetare (Centrul de cercetare pentru performanţă umană) și 6 laboratoare didactice și de cercetare în domeniile: energie și management de mediu, sănătate și produse farmaceutice („Laborator geotermalism”, „Laborator echipamente energii regenerabile”, „Laborator de motricitate”, „Laborator de cardio”, ,„Laborator kinetoterapie”, „Laborator pentru asistarea studenţilor cu nevoi educative speciale”) într-o perioadă de 24 luni;
  3. Îmbunătăţirea accesului și participării persoanelor dezavantajate la sistemul de învăţământ superior al Universităţii din Oradea prin asigurarea cerinţelor minime de funcţionalitate, siguranţă și accesibilitate la nivelul infrastructurii educaţionale reabilitate prin proiect și crearea de facilităţi suplimentare prin dotarea cu tehnologie asistivă și de acces, respectiv cu aparatura dedicată recuperării persoanelor cu dizabilităţi locomotorii a 4 laboratoare („Laborator pentru asistarea studenţilor cu nevoi educative speciale”, „Laborator de motricitate”, „Laborator de cardio” și „Laborator kinetoterapie”) într-o perioadă de 24 luni;
  4. Extinderea campusului Universităţii din Oradea și regenerarea spaţiului urban al acestuia prin reconversia și introducerea în circuitul didactic a 5 clădiri nefuncționale (clădire V3 - Campus I, respectiv corp 49, corp 53, corp 54, corp 55 - Campus III ) într-o perioadă de 24 luni.

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt:

  • 6 Corpuri de clădire reabilitate/modernizate/echipate/dotate;
  • 86 Spații de studiu și cercetare și laboratoare echipate și dotate;
  • 4 Laboratoare echipate și dotate pentru crearea de facilităţi suplimentare faţă de minimul legislativ pentru îmbunătăţirea accesului şi participării persoanelor dezavantajate la sistemul de învăţământ superior;
  • 1 Corp de clădire dotat;
  • 12.027,61 mp suprafață desfășurată modernizată;
  • 15.000 participanţi la procesul educaţional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului, din care: fete - 8150, băieţi - 6850; persoane cu dizabilităţi - 10, persoane aparţinând categoriilor dezavantajate - 5300.

Valoare totală a proiectului este de 29.990.509.89 RON. Valoarea nerambursabilă solicitată este de  29.390.699,69 RON din care Contribuția din FEDR  25.491.933,41 RON

Perioada de implementare a proiectului: 18.02.2019 - 17.02.2021 (24 luni)

Codul proiectului: 119836

Proiect cofinanțat din Fondul Europen de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară: 10 „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritate de investiţie: 10.1 „Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare.”

Date de contact:

Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, Tel. +40 259 408 130 /

0770258830, fax +40 259 432 789, e-mail: rectorat at uoradea.ro, www.uoradea.ro

Manager de proiect: Prof.univ.dr.habil. PRADA Marcela Florina

PROIECT - „SMART CAMPUS - UNIVERSITATEA DIN ORADEA”