Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată prin Legea nr. 105/2016.
1. Procesul de selecţie a partenerilor are la bază respectarea următoarele principii:
 • Transparenţa;
 • Nediscriminarea;
 • Tratamentul egal;
 • Eficienţa utilizării fondurilor.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum și Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT”, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.
Notă: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.
2. Obiectivele specifice al apelului de proiecte
Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
3. Obiectivul general al proiectului şi scopul cererii de finanţare
Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului absolvenților de doctorat și postdoctorat ai Universității din Oradea care își găsesc un loc de muncă sau inițiază propria afacere, cu prioritate în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, urmare a accesului la programe de înaltă calitate, cu aplicații directe în economie, dezvoltate în parteneriat cu mediul de afaceri. Scopul cererii de finanțare este creșterea relevanței cercetării și inovării din Universitatea din Oradea în contextul economiei locale și regionale.
4. Activităţile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activităţi eligibile menţionate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice – „SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT”.
Principalele tipuri de activităţi ce vor fi derulate în cadrul proiectului sunt:
 • Organizarea și derularea unor programe de învățare prin experiență practică (complementare programelor de studii doctorale/postdoctorale), furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională, necesare creșterii angajabilității în domeniul studiilor realizate. Aceste programe complementare vor fi axate pe dobândirea de competente transversale corelate cu necesitățile pieței muncii, formarea de competențe antreprenoriale, utile studenților (ISCED 8) și cercetătorilor postdoctorat.
5. Activităţile în care va/vor fi implicat/implicaţi partenerul/partenerii:
Partenerii trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor prevăzuţi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT”.
Conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice – „SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT”, pentru acest apel de proiect, este susținută:
 • Dezvoltarea și furnizarea de module de cursuri complementare, cu componentă aplicativă și de formare a competențelor transversale și antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI adresate studenților din programe de studii doctorale și a cercetătorilor postdoctorat. Sunt încurajate abordări interdisciplinare în cadrul cursurilor dezvoltate, care pot fi realizate în parteneriat la nivelul instituțiilor de învățământ superior implicate într-un proiect.
 • Crearea și furnizarea de programe antreprenoriale personalizate pentru fiecare domeniu de studii în care sunt înmatriculați doctoranzii/post doctoranzii din grupul țintă. La finalizarea cursurilor, participanții vor primi certificate de absolvire eliberate de instituția de învățământ superior. In Cererea de finanțare, parteneriatul constituit in vederea implementării proiectului trebuie să prezinte propunerea de program antreprenorial care va include, în mod detaliat: un plan de acțiuni vizate în cadrul programului antreprenorial propus (obiective propuse,  tematica pentru activitățile teoretice și practice, după caz și numărul de ore alocate/teme, modul de evaluare, metodele pedagogice utilizate, rezultatele învățării (competențele vizate pentru a fi formate)), adecvat domeniilor de specializare a doctoranzilor și cercetătorilor post doctorat din grupul țintă; detalierea calificărilor minime pe care trebuie să le dețină cadrele didactice/specialiștii care elaborează, respectiv furnizează programul de formare antreprenorială; modalitățile de facilitare a accesului grupului ținta la infrastructura modernă din universități/angajatori8, de exemplu: echipamente și laboratoare moderne, biblioteca cu resurse de calitate și acces la baze de date relevante etc.; previzionarea valorii adăugate a programelor antreprenoriale propuse, în relație cu nevoile concrete derivate din activitatea angajatorilor, mediului economic etc. o metodologie de evaluare calitativă a activității derulată în cadrul programului antreprenorial de care au beneficiat în cadrul proiectului.
 • Este încurajată obținerea de rezultate care să își poată demonstra aplicabilitatea în relație cu activitatea partenerilor, agenți economici, alte categorii de angajatori etc. În acest sens, în cererile de finanțare depuse, vor fi prezentate în detaliu: Consolidarea parteneriatelor dintre universități și actorii din domeniul cercetării şi inovării pentru stimularea dezvoltării de noi programe de studii doctorale şi postdoctorale, cu aplicații directe în economie, cu atenție deosebită acordată sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, inclusiv prin furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi și sprijinirea cercetătorilor pentru a se implica în cercetarea post-doctorală, inclusiv prin acordarea de burse și sprijinirea mobilității interne și transnaționale.
 • Pentru finalizarea programului antreprenorial, parteneriatul dezvoltat în cadrul proiectului va propune o metodologie de evaluare calitativă în cadrul căreia beneficiarii burselor antreprenor vor prezenta un plan de afaceri/sustenabilitate post studii în domeniul specializării doctorale/postdoctorale realizate, validat de către o comisie mixtă constituită din reprezentanți ai cadrelor didactice universitare și ai angajatorilor.
6. Reguli generale privind eligibilitatea partenerilor
Condiţiile de eligibilitate pentru parteneri conform documentului Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 sunt:
- Partenerii naţionali trebuie să fie entităţi legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu excepţia Persoanelor Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate / statut şi activitatea / activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri;
- Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate mai sus 4.1.1, respectiv:
 • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
 • a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
 • reprezentanţii săi legali / structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate în instanţă, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
 • se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, într-una din situaţia în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
 • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
 • solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului / partenerului / partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, aşa cum este definit în legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;
 • se face vinovat de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informaţii.
- Conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice – „SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT”, pentru acest apel de proiect, solicitanți eligibili pot fi:  Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate; Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române; Academia Română. Sunt încurajate parteneriatele între entitățile mai sus menționate. În cadrul acestui apel de proiecte este obligatorie includerea în parteneriatul unui proiect a cel puțin uneia din categoriile de organizații detaliate mai jos:
 Angajatori;
 Asociații profesionale;
 Camere de comerț și industrie;
 Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială.
- Partenerii trebuie să fie implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor prevăzuţi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice – „SPRIJIN PENTRU DOCTORANZI ȘI CERCETĂTORI POST-DOCTORAT”.
- Partenerii sunt obligaţi să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea unei părţi din cota de cofinanţare a proiectului.
Condiţiile de eligibilitate şi experienţa relevantă reprezintă criterii eliminatorii.
7. Criteriile de selecţie a partenerului/partenerilor şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte)
Selectarea partenerilor se va face pe baza dosarului de participare pe care candidaţii îl vor depune la sediul UNIVERSITĂȚII DIN ORADEA, Str. Universităţii nr. 1, Oradea, 410087, Bihor, România, Secretariat Rectorat.
Termenul limită de depunere a dosarelor este 6 iulie 2018, ora 16.oo.

Biroul de Comunicare

Dosar de participare

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3