Universitatea din Oradea anunță intenția privind recrutarea și selecția de personal încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în vederea implementării proiectului SmartDoct - Programe de inaltă calitate pentru doctoranzii și cercetătorii post-doctorat ai Universității din Oradea pentru creșterea relevanței cercetării și inovării în contextul economiei regionale, cod proiect 123008.

În conformitate cu prevederile:

- Legea educaței naționale nr. 1/201 1 ;

- Legea nr. 53/2003 — Codul muncii și celalalte acte normative incidente,

- Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;  Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 1 53/20 1 7 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020;

          - Hotărârea Guvemului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei;

          - Ghidului solicitantului — condiții generale și condiții specifice aferente proiectelor în cadrul cărora au fost aprobate proiectele cu finanțare nerambursabilă;  Contractul de finanțare (și anexele la acestea) aferent proiectului;

           - Procedura operațională privind angąjarea de personal pe proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.

SmartDoct - Anuț recrutare și selecție de personal

SmartDoct - Corectare Anuț recrutare și selecție de personal

SmartDoct - Rezultatele procesului de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul proiectului