Scopul/Obiectivul general al proiectului este creşterea numărului de studenţi ai Universităţii din Oradea prin stimularea participării studenţilor la programe de studii de licenţă, în special a celor din categorii vulnerabile și prin creşterea atractivităţii ofertelor educaţionale, în special în ceea ce priveşte antreprenoriatul, corelat cu îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Creşterea ratei de acces, participare şi absolvire la programele de studii de licenţă ale Universităţii din Oradea prin asigurarea unor pachete integrate de servicii, inclusiv consiliere profesională personalizată, de care vor beneficia un număr de 100 elevi, cu accent pe cei din mediul rural şi 450 de studenţi, din care 330 din categorii vulnerabile şi studenţi netradiţionali, într-o perioadă de 24 de luni.
 2. Îmbunătăţirea nivelului de competenţe a 84 de cadre didactice ale Universităţii din Oradea din învăţământul tehnic şi non-economic în vederea îmbunătăţirii competenţelor de proiectare a conţinutului educaţional în parteneriat cu angajatorii şi formarea şi certificarea ca formatori de competenţe antreprenoriale, într-o perioadă de 24 de luni.
 3. Diversificarea ofertelor educaţionale ale Universităţii din Oradea din învăţământul tehnic şi non-economic prin validarea, autorizarea şi implementarea a 3 cursuri noi - Antreprenoriat, Coaching pentru carieră şi Abilităţi de viaţă, complementare programelor de studii universitare din învăţământul tehnic şi non-economic şi corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice competitive şi domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Nord-Vest.

Grupul țintă al proiectului cuprinde:

 1. 100 elevi înmatriculaţi în învăţământul preuniversitar (nivel liceal) din judeţul Bihor, cu accent pe elevii din mediul rural, aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic;
 2. 450 studenţi ai Universităţii din Oradea înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă non-economic, din care 330 studenţi din grupuri vulnerabile (din mediul rural, aparţinând minorităţii Roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic şi netradiţionali - cu vârsta de peste 24 de ani, încadraţi în categoria de persoane cu dificultăţi socioeconomice);
 3. 84 cadre didactice din învăţământul superior, angajaţi ai Universităţii din Oradea, care beneficiază de programe de formare şi vor fi implicaţi în dezvoltarea de programe de studii din învăţământul terţiar universitar.

Rezultatele aşteptate în urma implementării proiectului sunt:

 1. 1 pachet de servicii de sprijin pentru elevi înmatriculaţi în învăţământul preuniversitar (nivel liceal) din judeţul Bihor, cu accent pe elevii din mediul rural, elevi aparţinând minorităţii roma, elevi cu dizabilităţi, elevi din comunităţile dezavantajate economic dezvoltat și 100 de elevi din județul Bihor care vor beneficia de acest pachet cuprinzând: sesiuni de informare şi conştientizare cu privire la oferta educaţională la nivel de licenţă a Universităţii din Oradea şi beneficiile pe care le oferă fiecare domeniu de licenţă cu privire la şansele de ocupare a unui loc de muncă; vizite de studiu la Universitatea din Oradea pentru grupurile de elevi din judeţul Bihor; testare aptitudinală utilizând softul Cognitrom; şedinţe de consiliere şi orientare profesională personalizată şi orientare în carieră pe baza rezultatului testării aptitudinale cu un expert consilier; şedinţe de tutorat cu un responsabil implementare la nivel de facultate.
 2. 1 pachet de servicii de sprijin pentru studenţii Universităţii din Oradea înmatriculaţi într-un program de studii de licenţă tehnic și non-economic, cu accent pe  studenţii din mediul rural, studenţi  aparţinând minorităţii roma, cu dizabilităţi, din comunităţile dezavantajate economic şi studenţi netradiţionali dezvoltat și 450 de studenți ai Universității din Oradea, din care 330 din grupuri vulnerabile care vor beneficia de acest pachet, cuprinzând: testare aptitudinală utilizând softul Cognitrom, consiliere profesională şi orientare în carieră personalizată cu un expert consilier psiholog, asistenţă educaţională şi sprijin financiar prin bursa student antreprenor în valoare de de 300 lei/lună, pe parcursul ultimelor 3 semestre de studiu.
 3. 1 pachet de servicii de sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale personalului didactic al Universităţii din Oradea și 84 de cadre didactice ale Universității din Oradea care vor beneficia de acest pachet cuprinzând: un program postuniversitar de dezvoltare de competenţe didactice, formarea și certificarea ca Formatori profesioniști, workshop-uri și consiliere pentru dezvoltarea de noi oferte educaționale pe tematica Antreprenoriat, Coaching pentru carieră sau Abilităţi de viaţă.
 4. 1 program de învăţare antreprenorială cu componentă practică pentru studenţii din învățământul tehnic și non-economic dezvoltat în parteneriat cu angajatorii şi particularizat pe domeniul de studiu și 450 studenţi ai Universității din Oradea care vor beneficia de acest program, din care 126 premiați pentru planurile de afaceri, cu premii în bani, cu valori cuprinse între 500 lei şi 1500 lei.
 5. 1 program personalizat de formare de competențe transversale pentru studenţi pe tematica Coaching pentru carieră şi Abilităţi de viaţă dezvoltat în corelare cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice competitive şi domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Nord-Vest şi particularizat pe domeniul de studiu și 450 studenţi care vor beneficia de acest program.
 6. 3 oferte educaţionale noi particularizate pe 14 domenii de studiu dezvoltate la Universitatea din Oradea în parteneriat cu angajatorii și corelate cu nevoile pieţei muncii din sectoarele economice competitive şi domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Nord-Vest și introduse în planurile de învățămănt în învățământul tehnic și non-economic: 1 curs opțional de Antreprenoriat; 2 cursuri opţionale/facultative Coaching pentru carieră şi Abilităţi de viaţă.

Partener: Corporactive Consulting SRL

Valoare totală eligibilă: 7.282.442,22 lei, din care:

 • Finanțare nerambursabilă: 7.114.153,50 lei (97,69% din valoarea totală eligibilă), din care: Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT: 6.158.002,73 lei; Valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 956.150,77 lei
 • Cofinanțare beneficiar: 168.288,72 lei

Durata de derulare a proiectului: 2 ani

Perioada de implementare: 24.05.2019 - 23.05.2021

Cod proiect MySMIS: 124167

Cod apel: POCU/379/6/21/Operaţiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10

Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor -  Măsură activă pentru creşterea paricipării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin dezvoltate; Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe

Contact: Manager de proiect  - Conf.univ.dr. CĂUȘ Vasile Aurel,                                         Universitatea din Oradea, Str. Universităţii nr. 1, tel. 0259/408109, www.uoradea.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020